ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน 
    บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นปรกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมแห่งนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลง ความลืมตัว นำพาให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเอง ตลอดถึงประเทศชาติได้ จึงขอให้ทุกคนได้สังวรระวังให้มาก และประคับประคองกายใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจของตนให้ถูกตรงตามหน้าที่ เพื่อความมั่นคงและเพื่อประโยชน์สุขอันยั่งยืนของชาติไทยเรา
    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทั่วหน้ากัน

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

สามารถส่งคำแนะนำและคำติชม ได้ที่ อีเมลล์ narathiwat@moi.go.th

ผู้จัดทำน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชม ของทุกท่านด้วยยินดียิ่ง 

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส
 

PEACE “สันติสุข”

    P : participate การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C :  Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง