นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นหนัก
ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น)

| นโยบาย (Power Point) | รายละเอียด (PDF) |
| Info Graphic (PDF) | Info Graphic (PNG1, PNG2) |

 
สำหรับบุคลากรภาครัฐ  

 

 

 

  11 11

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส

PEACE “สันติสุข”

P : participate

การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C : Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง