เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส "เก่า"

ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ เก่า
ในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สามารถส่งคำแนะนำและคำติชม ได้ที่ อีเมลล์ narathiwat@moi.go.th

ผู้จัดทำน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชม ของทุกท่านด้วยยินดียิ่ง 

  11  

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส
 

PEACE “สันติสุข”

P : participate

การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C :  Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง