พิมพ์

 

นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

โทร.๐๘๙-๒๐๓๐๔๓๓
นายจำนัล  เหมือนดำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
โทร.๐๘๙-๒๐๓๒๐๐๑
นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
โทร.๐๘๙-๒๐๓๒๐๗๕
นายสุรพร  พร้อมมูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
โทร.๐๘๙-๒๐๓๒๐๐๘

 

หมวด: ข้อมูลคงที่
ฮิต: 59419