พิมพ์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 2105