• 11Message 1050x525
  • 222Message 1050x525
  • 333Message 1050x525
  • 4 1050x525
  • 5 1050x525
  • 6 1050x525
  • 7 1050x525
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1
green  text public banner   

คณะตรวจราชการแบบบูรณาการ ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส รอบที่ ๑

Average rating

วันที่ ๒๔ กพ. ๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายขวัญชาติฯ ผต.มท. เขต ๘ ร่วมกับนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผต.สร./นายยุทธนา หยิมการุณ ผต.กค./พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขตพื้นที่ ๙ และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๑ ของจังหวัดนราธิวาสในประเด็นตรวจราชการ ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) การจัดการขยะมูลฝอย
๒) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
๓) การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นธ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่ (ภาคบ่าย) ติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้องจำนวน ๔ คก. ดังนี้
1. คก.ขุดลอกหนองน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจาะเกาะ ม.๑
2. คก.ต่อเติมซ่อมแซมบ้านคนจน บ้านเจาะเกาะ ม.๑
3. คก.ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่ ม.๑๑
4. คก.ส่งเสริมอาชีพทอผ้า(ก่อสร้างโรงทอผ้า) บ้านบาโงไอซา ม.๘

                         

รวมลิงค์ ที่น่าสนใจ

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2
ginfo logo