• 11Message 1050x525
  • 222Message 1050x525
  • 333Message 1050x525
  • 4 1050x525
  • 5 1050x525
  • 6 1050x525
  • 7 1050x525
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1
green  text public banner   

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

Average rating
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำเหล่าข้าราชการ และพลังมวลชนในจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งจักรีวงศ์วันฉัตรมงคล ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคลจึงเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แจ้ง ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัย พระเมตตากรุณาโดยแท้ เพื่อทำนุบำรุงพระราชอาณาจักร ด้วยพระราชปณิธาน อันแน่วแน่มั่นคง ในการพัฒนาความเป็นอยู่แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
                         

รวมลิงค์ ที่น่าสนใจ

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2
ginfo logo