หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)

1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

        - มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก

        - มีสัญชาติไทย

        - มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

        - มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิก อส.

        - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

        - ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด

        - ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด

        - ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

        - ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาลหรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น

2. กรอกใบสมัครที่ที่ว่าการอำเภอ /ฝ่ายความมั่นคง

3. หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

        - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

        - สำเนาวุฒิการศึกษา

        - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน

        - สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร

        - ใบรับรองแพทย์

        - ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจากโรงพยาบาล  

        - ผลการตรวจ DNA

        -ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม

        - ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด(พืชกระท่อม)

4. ติดต่อหรือประสานการปฏิบัติกับปลัดอำเภองานป้องกันแต่ละอำเภอ