ขั้นตอนราชการที่ควรรู้

 ที่  ข้อมูล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ
bnews1-1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 073-512719
 ๒ bnews2-1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  073-515079-82
 ๓ bnews3 สำนักงานปฏฺรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 073-532082-3
 ๔ bnews4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส 073532096-99
 ๕ bnews5 สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส 073-511124
 ๖ bnews6 สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 073-532122 
bnews7 ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 073-642630