การแจ้งเกิด แจ้งตาย

การแจ้งการเกิด

กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล  สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล

หลักเกณฑ์

-  ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล  หรือ  บิดา  หรือมารดาของเด็กแจ้งเกิดภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อแจ้งกิดและขอสูติบัตร

1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งเกิด

2.  หนังสือรับรองการเกิด  ( ท.ร.1/1 )  ที่สถานพยาบาลออกให้

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  ( ฉบับเจ้าบ้าน )  ที่จะเพิ่มชื่อเด็ก

ขั้นตอนการติดต่อ

1.  ยื่นเอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอำเภอ  หรือ  เทศบาลแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่  ( สถานพยาบาลที่เด็กเกิด )

2.  เมื่อนายทะบัยนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้สนเรียบร้อยแล้ว  นายทะเบียนจะมอบสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้สนฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

 

 

 กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล

หลักเกณฑ์

1.  กรณีเด็กเกิดในบ้าน  ให้เจ้าบ้านที่เด็กเกิดหรือบิดา  หรือมารดาของเด็กแจ้งการเกิดภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่เด็กเกิด

2.  กรณีเด็กนอกบ้าน  ให้บิดา  หรือมารดาของเด็กแจ้งเกิดภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่เด็กเกิด

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อแจ้งกิดและขอสูติบัตร

1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการเกิด

2.  ใบรับแจ้งการเกิด  ( ท.ร.1 ตอนหน้า )  ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้  ( ถ้ามี )

3.  สำเนาทะเบียน  ( ฉบับเจ้าบ้าน )  ที่จะเพิ่มขึ้น

4  พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก  เช่น  หมอตำแย  เพื่อนบ้าน  เป็นต้น

ขั้นตอนการติดต่อ

1.  ถ้าเด็กเกิดนอกเขตเทศบาล  ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่เด็กเกิด  แล้วนำหลักฐานใบรับแจ้งเกิด  ( ท.ร.1 ตอนหน้า )  ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้พร้อมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่งานทะเบียนราษฎรของอำเภอแห่งท้องที่ทีเด็กเกิด  ( ถ้าไม่สะดวกจะไปแจ้งการเกิดที่งานทะเบียนราษฎรของอำเภอโดยตรง  โดยไม่ได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก็สามารถดำเนินการได้ )

2.  ถ้าเด็กในเขตเทศบาล  ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด

3.  เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน้รียบร้อยแล้ว  นายทะเบียนขะมอบสูติบัตรลสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

 

 

การแจ้งการตาย

การแจ้งการตายกรณีตายในสถานพยาบาล

หลักเกณฑ์

ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล  หรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาตาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณบัตร

1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.  บัตรประจำตัวของคนตาย  ( ถ้ามี )

3.  หนังสือรับรองการตาย  ( ท.ร.4/1 )  ที่สถานพยาบาลออกให้

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  ( ฉบับเจ้าบ้าน )  ที่คนตายมีชื่อ  ( ถ้ามี )

ขั้นตอนการติดต่อ

1.  ยื่นเอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอำเภอ  หรือเทศบสลแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่  ( สถานพยาบาลที่รักษาก่อนตาย )

2.  นายทะเบียนรับแจ้งการตายและจำหน่ายชื่อผู้ตายในทะเบียนยบ้านเรีบยร้อยแล้ว  นายทะเบียนจะมอบมรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

 

 

การแจ้งการตายกรณีตายนอกสถานพยาบาล

หลักเกณฑ์

1.  กรณีตายในบ้าน  ให้เจ้าบ้านที่มีคนตายหรือผู้พบศพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ

2.  กรณีตายนอกบ้าน  ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ  แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณบัตร

1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.  บัครประจำตัวของคนตาย  ( ถ้ามี )

3.  ใบรับแจ้งการตาย  ( ท.ร.4 ตอนหน้า )  ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้  ( ถ้ามี )

4.  สำเนาทะเบียน  ( ฉบับเจ้าบ้าน )  ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่  ( ถ้ามี )

5.  พยานบุคคลที่รู้เห็นการตายหรือพบศพ  เช่น  ญาติพี่น้อง  เพื่อนบ้าน  เป็นต้น

ขั้นตอนการติดต่อ

1.  ถ้าท้องที่ที่ตายหรือพบศพนอกเขตเทศบาล  ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่ตายหรือพบศพ  แล้วนำหลักฐานใบรับแจ้งการตาย  ( ท.ร.4 ตอนหน้า )  ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้  พร้อมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่งานทะเบียนราษฎรของอำเภอแห่งท้องที่ที่ตายหรือพยศพ

2.  ถ้าท้องที่ที่ตายอยู่ในเขคเทศบาล  ให้ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของเทษบาลแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ

3.  เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจำหน่ายชื่อผู้ตายในทะเบียนบ้านเรียนร้อยแล้ว  นายทะเบียนจะมอบมรณบัตรลัสำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง