สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง