บริการข้อมูลข่าวสาร

 

1.ด้านการปกครอง
  ลำดับขั้นตอนการเยี่ยมญาติ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส  โทร.073-514599
 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)

ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-642634
  การาขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-642634
  การแจ้งเกิด แจ้งตาย ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-642634
     
2.ด้านท้องถิ่น
   
   
   
   
3.ด้านที่ดินทำกิน
   
   
   
4.ด้านพลังงาน
  ขั้นตอนการประกอบกิจการด้านพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส โทร.073-642623
   
   
5.ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,ถนน)
  การขออนุญาตดำเนินการใดๆในเขตทาง แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส โทร.073-511108
 

สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง