สถิติการดำเนินงาน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖–กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ลำดับที่

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน

จำนวนเรื่องร้องเรียนปี   ๕๗   (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ทั้งหมด

ยุติ

ร้อยละ

ระหว่างดำเนินการ

ร้อยละ

ขอความช่วยเหลือ

๕๓

๔๐

๕๒.๘๘

๑๓

๔๓.๓๓

ขอความเป็นธรรม

๑๙

๑๕

๑๘.๘๑

๑๓.๓๓

พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

๑๙

๑๒

๑๘.๘๑

๒๓.๓๓

แจ้งเบาะแส

๗.๙๒

๑๒.๓๓

อื่น ๆ

-

๑.๙๘

๖.๖๘

 

รวม

๑๐๑

๗๑

 

๓๐

๑๐๐