ขั้นตอนราชการที่ควรรู้ คู่มือบริการประชาชน

 ที่  ข้อมูล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ
1. bnews1-1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 073-512719
2. bnews2-1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  073-515079-82
3. bnews3 สำนักงานปฏฺรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 073-532082-3
4. bnews4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส 073532096-99
5. bnews5 สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส 073-511124
6. bnews6 สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 073-532122 
7. bnews7 ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 073-642630